น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) ณ บริเวณโถง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์บริการฯ ดังกล่าว จะให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านการขอรับคำปรึกษา การรับคำขอจดทะเบียน และรับเรื่องร้องเรียน ณ จุดเดียว (Single Point) ทั้งในส่วนกลางที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพราะเป็นการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดทรัพยากร บริการทั่วถึง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

น.ส.ชุติมากล่าวว่า ศูนย์บริการดังกล่าวจะให้บริการ 3 ด้าน คือ

1.การให้คำปรึกษาแนะนำทั้งจากเจ้าหน้าที่แนะนำ ณ ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ และการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conference and Meeting) 2.การรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้งและขออนุญาต ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยในระยะแรกจะประกอบไปด้วยการรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การรับคำขอการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การรับคำขอการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรกับองค์การคลังสินค้า การรับคำขอการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การรับคำขอการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3.การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ผ่านศูนย์บริการประชาชนทั่วประเทศและ Call Center 1203 เช่น เรื่องสินค้าราคาแพง สินค้าขาดแคลน เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับราคาสินค้าต่างๆ และการร้องเรียนราคาสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น MOC Life และข้อมูลสถิติการค้าผ่าน MOC Statistics ด้วย

capture-20160114-100901

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit