เกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่บริการ และเกณฑ์การประเมินสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ไทย

กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 (โลจิสติกส์การค้า) – หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

การบริหารงานและจัดการด้านโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคธุรกิจ และแนวโน้มของธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมอบหมายงานด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ที่มีตนเองมีความชำนาญน้อยกว่าหรือมีต้นทุนในการดำเนินการสูงกว่าไปให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าที่จะดำเนินการด้วยตนเอง โดยการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP)

ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการจัดแบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ออกมาอย่างชัดเจน และยังไม่มีการกำหนดเครื่องมือที่จะบ่งชี้ความชำนาญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

สำนัก จึงขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ในการแบ่งหมวดหมู่/ประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และแบบประเมนิสถานภาพและประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

Attachments:
Download this file (FormLPI.pdf)FormLPI.pdf
Download this file (manualLPIre.pdf)manualLPIre.pdf ]