หลักการและเหตุผล:

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีองค์ความรู้เชิงลึกในเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

ภาคเช้า ฟังบรรยาย ในหัวข้อ

แนวทางการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ไทย หลังเปิดเสรีโลจิสติกส์”
บรรยายโดย ดร.คานาย อภิปรัชญาสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

หัวข้อการบรรยาย

– วิธีการขนส่งหลังเปิดเสรีโลจิสติกส์
– กฎหมายในการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ไทย
– เส้นทางขนส่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
– ข้อแตกต่างของยานพาหนะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
– ศูนย์กลางขนส่งและฮับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
– แนวทางการดาเนินการขนส่งที่ต้องปรับปรุง
– การคานวณต้นทุนในการขนส่งระหว่างประเทศ
– เทคนิคการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า และการวัดผลงานขนส่ง

ภาคบ่าย ฟังการเสวนา หัวข้อ
“แนวทางการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ไทย หลังเปิดเสรีโลจิสติกส์”
โดยผู้แทนจากบริษัทภาคเอกชน
1) นายอุดร คงคาเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
2) ดร.สมนึก งามชัย Vice President, Group Logistics Management, PTT Public Company Limited
3) นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ดำเนินรายการโดย : นายวีระศักดิ์ ลาภพรประเสริฐ คณะกรรมการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป

ค่าลงทะเบียน:

รายละเอียด ก่อน VAT VAT 7% ** ราคาสุทธิ **
ผู้ประกอบการทั่วไป 3271.03 228.97 3,500
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2990.65 209.35 3,200

 

วันและเวลา

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30 – 17.00 น.

สถานที่:

ณ ห้อง วีไอพีแกรนด์พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา) กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ:

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณชาริณี ธรรมลักษมี
โทรศัพท์: 0-2345-1128, 1151
Email: charineet@off.fti.or.th

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit