เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเสวนา หัวข้อ “การประกันภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา) กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว ก่อนดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบแจ้งหนี้ หากลูกค้าต้องการใบแจ้งหนี้ ให้สามารถใช้ใบสมัครแทนใบแจ้งหนี้ได้เลย เนื่องจากได้มีการระบุไว้แล้วว่าสามารถใช้แทนใบแจ้งหนี้ได้ และมีการแยก VAT ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครควรชำระค่าสมัครก่อนวันจัดกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. กรณีผู้สมัครจะขอยกเลิก หลังจากส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว และยังไม่ได้ชำระเงิน ควรแจ้งยกเลิกก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยต้องแจ้งทาง email เท่านั้น และได้รับการตอบยืนยันจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นลายลักษณ์อักษรทาง email จึงถือเป็นการแจ้งการยกเลิกที่สมบูรณ์ หากแจ้งช้ากว่ากำหนด ผู้สมัครจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 50% ของจำนวนเงินค่าสมัคร และหากแจ้งยกเลิกในวันจัดกิจกรรม ผู้สมัครจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 100% เต็ม หากผู้สมัครไม่ทำการชำระเงินค่าปรับ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในครั้งต่อไปของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนกว่าจะทำการชำระค่าปรับเต็มจำนวน
3. กรณีผู้สมัครขอยกเลิกภายหลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร
4. ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
4.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อน 2 วันทำการของวันจัดกิจกรรมที่ท่านสมัครเข้ามาและชำระเงินแล้ว (ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับกิจกรรมที่ระบุหมายเหตุคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
4.1.2 แจ้งทาง email เท่านั้น และได้รับการตอบยืนยันจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นลายลักษณ์อักษรทาง email จึงถือเป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์
4.2 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
4.2.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงก่อน 5 วันทำการของวันจัดกิจกรรมที่ท่านสมัครเข้ามาและชำระเงินแล้ว
4.2.2 ในกรณีที่ค่าสมัครกิจกรรมใหม่มีราคาต่ำกว่าค่าสมัครกิจกรรมเดิมที่สมัครเข้ามา ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่างราคาที่ท่านได้ชำระมาแล้ว
4.2.3 ในกรณีที่ค่าสมัครกิจกรรมใหม่มีราคาสูงกว่าค่าสมัครกิจกรรมเดิมที่สมัครเข้ามา ท่านจะต้องชำระค่าส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น
4.2.4 แจ้งทาง email เท่านั้น และได้รับการตอบยืนยันจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นลายลักษณ์อักษรทาง email จึงถือเป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์

Download กำหนดการ คลิกที่นี่

Download ใบสมัคร คลิกทีนี

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit